Проектирање

Одделението за проектирање извршува проектантски работи за потребите на ЈП МЖ Инфраструктура, а во одредени случаи изработува документација и за надворешни инвеститори:


1. За ЈП МЖ Инфраструктура изработуваме инвестиционо - техничка документација за:

- Инвестиционо техничка документација на ниво претпроекти и идејни проекти за нови железнички пруги во рамките на мрежата на ЈП МЖ

- Основни проекти за ремонти и реконструкција на пругите во рамките на ЈП МЖ

- Основни проекти за изградба на нови и санација на постоечките станични објекти (станични згради, магацини и други постројки

- Основни проекти за санација на постоечки и изградба на нови објекти од долен строј на пругите (мостови, пропусти, потпорни ѕидови, санација на свлечишта и други)

2. За надворешни инвеститори, изработуваме и ги изведуваме следните проектни работи:

- Проекти за индустриски пруги и колосеци за надворешни корисници на железнички услуги, пред се за поголеми стопански субјекти со потреба од масовен транспорт


ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG