Осигурување

Осигурување

При зголемена густина на железничкиот сообраќај и воведување на поголеми брзини на пругите, единствен начин за безбедно регулирање на сообраќајот и поголема пропустна моќ на станиците е постоењето на сигнално сигурносните уреди или СС – постројки. Во ЈП Македонски Железници Инфраструктура се имплементирани бројни СС – постројки од различни производители. Овие уреди овозможуваат централно поставување на свртниците и сигналите, безбеден превоз на патниците и робата, постојано следење на движењето на возовите и друго. За исправноста на овие уреди се грижи Одделението за сервисирање и регенерација на делови за СС - уреди Лабораторија во Подружницата ЕТП.


Постојат механички, електро механички и автоматски електро уреди за осигурување на СС – постројките.

На Коридор X има автоматски уреди за осигурување:

• Станици
• Автоматски пружен блок - АПБ
• Патни Премини - ПП

Останатите пруги (Велес – Битола и Скопје _ Кичево) се осигурани (поголем дел) со механички и електромеханички уреди а само станицата Битола и 10 патни пемини со автоматски СС – уреди. Пругата Скопје – Кичево е осигурана со механички СС – уреди и 12 ПП со автоматски уреди, додека станиците Гостивар, Зајас и Кичево со автоматски уреди. Пругата Велес – Кочани е комплетно осигурана со механички уреди.


Автоматските осигурувања на СС – уредите се од тип ISKRA и SIMENS.

Телекомандата е надградба на автоматските СС уреди за водење на сообраќајот (контрола и командување со СС – постројките) од едно централно место. Типот на телекомандата е ISKRA.
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG