Наклони
НАКЛОН НА НИВЕЛЕТА (МЕРОДАВНИ НАКЛОНИ И ОТПОРИ НА ПРУГАТА)

Наклон на нивелета (меродавниот наклон на пругата) е надолжниот наклон на железничката пруга што се мери со тангенс на аголот спрема хоризонталата, се изразува во промили (‰) и претставува основа за пресметка на процентот на сопирање, односно потребната сопирачка маса на возовите на одредена железничка пруга или пружна делница.

Под меродавен отпор на пругата се подразбира големината на нејзиниот специфичен отпор покрај наклонот на нивелетата, свиокот и тунелот спрема кои се одредува масата на возот, односно влечната маса на локомотивата. Големината на отпорот на наклонот на нивелетата изразена во daN/t (вредност на декањутон по тон) е еднаква на големината на отпорот на наклонот во промили (‰). Прегледот на наклоните на нивелетите на железничките пруги е во Прилог 2, Табела бр. 3 на Објавата.
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG