Мрежа

ВОВЕД

Железничка мрежа е севкупната железничка инфраструктура со која управува управителот на инфраструктурата. Железничката инфраструктура е единствен техничко-технолошки систем од железнички пруги со горен и долен строј, колосеци, ранжирни станици, пружни објекти, железнички станици, објекти на електрична влеча на возовите, сигнално-сигурносни системи, комуникациски и информатички системи, згради, депоа и други градежни објекти на железничките станици кои се во функција на организираwе, регулираwе и одржуваwе на железничкиот сообраќај на инфраструктурата, земјиштето кое функционално и припа|а на пругата, службените места и објектите. Железничката инфраструктура како добро од општ интерес за Републиката е сопственост на Република Македонија и на неа не може да се стекнува право на сопственост. Информациите за железничката инфраструктура дадени во Објавата на мрежа се засновани врз основа на податоците добиени до 1.6.2011 година. Сите измени и дополнуваwа кои ќе произлезат по објавуваwето на Објавата, ќе бидат ажурирани во Објавата.

ОБЕМ НА РАСПОЛОЖЛИВАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА МРЕЖА

Должината на железничката мрежа изнесува 925 км. од кои:

-Отворена пруга 699 км;
-Станични колосеци 226 км; 
-Индустриски колосеци 102 км. 
Електрификувани се 312.66 км. железничка пруга со монофазен систем од 25 Кв, 50 Хз. Основните информации за мрежата на железничките пруги на територијата на Р. Македонија прикажани се во форма на карти, табели и слики, поместени во прилозите 1, 2 и 4 на Објавата. 

Прегледот на паневропските коридори кои се нао|аат на железничката мрежа на Р. Македонија е прикажан во Прилог 1, Карта бр. 3 на Објавата.

ГРАНИЦИ

Бидејќи во Р. Македонија постои единствена национална железничка мрежа со која управува ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје, под изразот граница се подразбираат сите државни граници кои воедно ги сочинуваат и железничките граници со соседните железнички мрежи. При преминуваwе на државните граници нема промена во ширината на колосекот, како и во видот на влечата.

ПРИКЛУЧНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ МРЕЖИ

Железничката мрежа на Р. Македонија е поврзана со железничките мрежи на Р. Србија, Р. Грција и Р. Косово.


ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG