ЕПТИСА

Линк до Студијата за оценка на влијание врз животната средина и социо-економските аспекти за Коридор VIII - Источна делница

 

http://mtc.gov.mk/new_site/mk/storija.asp?id=3641

 

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG