UIC
На 08.12.2011 година се одржа Генералното собрание на светската асоцијација  UIC во Париз. 

Како представници на ЈП МЖ Инфраструктура на собранието присуствув

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG