ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 16-6270/2/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје

I.1.2) Адреса: ул.Јордан Мијалков бр 50б

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски Адреса на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk Телефон/Факс: 02/2449630/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
свртници, свртнички материјал и регенерација на свртници

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 14.000.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: дадено во тендерската документација

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: даден во тендерската документација

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра

Опис

34946220-8

Свртнички јазичиња, срцишта, потегачки стапови и други делови на свртници

34941500-0

Свртници

 

II.8)  Дали предметот на набавката е делив: Не

II.9)  Рамковна спогодба: Не

II.10)  Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не

II.11)  Времетраење на договорот: 

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)  Вид на постапка: Отворена постапка

III.2)  Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Да

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка

- договорниот орган има објавено претходно индикативно известување Свртници, свртнички материјал и регенерација на свртници

- договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација на интернет адреса https://e-nabavki.gov.mk

III.3)  Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4)  Електронска постапка? Да

III.5)  Дали ќе се користи електронска аукција? Да

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: дадени во тендерската документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.2) Гаранција на понудата: Не

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00 %]

IV.1.5) Авансно плаќање: Не

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

Документ за регистрирана дејност

ДРД

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

дадени во тендерската документација

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

дадени во тендерската документација

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.01.2018 во 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.01.2018 15:30

V.3) Период на важност на понудата: 120 денови

V.4) Услови за отворање на понудите 

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 
29.01.2018 во 11:00 Место: Дирекцијата на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје, ул. „Јордан Мијалков“ број 50б, 1000 Скопје

V.5) Дополнителни информации 

V.6) Датум на објава: 28.12.2017

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

6270  Свртници, свртнички материјал и регенерација на свртници_signed.pdf

angliska svrtnica  za sina S 49.pdf

Tenderska dokumentacija.doc

прилог цртеж 301 -270.PDF

прилог цртеж 8100.PDF

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА

- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТЗ опрема/производи и останати поврзани стоки/услуги

 

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 00389 2 324 8701
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG