ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: 16-6214/2/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје

I.1.2) Адреса: ул.Јордан Мијалков бр 50б

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски Адреса на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk Телефон/Факс: 02/2449630/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: 
разни знамиња и обележја

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 307.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: дадено во тендерската документација

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: даден во тендерската документација

 

II.5)  Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)  Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.2)  Електронска постапка? Да

III.3)  Дали ќе се користи електронска аукција? Да

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: дадени во тендерската документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.2) Гаранција на понудата: Не

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00 %]

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 03.01.2018 во 11:00 часот

V.1.2) Период на важност на понудата: 120 денови

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 31.12.2017 15:30

V.2) Дополнителни информации 

V.3) Датум на објава: 29.12.2017

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

6214  Razni znaminja i obelezzja_signed.pdf

Тендерска документација.doc

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА

- Потрошен и канцелариски материјал, печатарски/издавачки услуги и средства за хигиена

 

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 00389 2 324 8701
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG