Коридор VIII
Коридорот VIII има многу важно економско и социјално значење за Република Македонија  во поглед на развојот на земјата. 
Поради ова, рехабилитацијата на веќе изградените делови од пругата и изградбата на деловите кои недостигаат на железницата од Коридор  VIII се од многу висок владин приоритет. 

Министерството за транспорт и врски со средства од Европската банка за обнова и развој иницира подготовка на Студија за одржливост и Студија за оценка на влијанието врз животната средина и социо-економските аспекти за источната делница од железничката траса како чекор напред во аплицирањето за финансиски средства.
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 00389 2 324 8701
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG