ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ ОБЈАВА бр. 288/2/2015

Во согласност со Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2013, 69/2013, 27/2014, 42/2014, 178/2014 и 180/2014), а врз основа на Одлуката за издавање под закуп на деловна зграда и деловен простор бр. 288/1 од 24.2.2015 година

 

 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ

 

ОБЈАВА бр. 288/2/2015

за давање под закуп на деловна зграда и деловен простор по пат на електронско јавно наддавање

 

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно  наддавање е деловна зграда и деловен простор на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје во согласност со Табеларниот преглед во кој се дадени податоци за деловниот простор, град, адреса, број на локал и ниво, број на катастарска парцела и катастарска општина, површина на деловниот простор, вкупната проценета вредност во денари почетна цена за месечна закупнина во денари, вкупна годишна закупнина, чекор на наддавање во денари и банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од проценетата вредност на деловниот простор во денари.


 ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG