ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА


https://e-nabavki.gov.mk/Images/spacerImage.jpg


Број на оглас:  16-201/2/2015

ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје

I.1.2) Адреса: ул.Јордан Мијалков бр 50б

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса: 

I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски    Адреса на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk    Телефон/Факс: 02/2449630/02 3111376

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Друго

ДЕЛ IIПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

изолирани лепени состави

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.000.000,00 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
во магацините на ЈП МЖ Инфраструктура

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

даден во тендерската документација

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот: 
Период во месеци: 12 

ДЕЛ III ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? Не

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

дадени во тендерската документација

ДЕЛ IV ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.2) Гаранција на понудата: Не

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5,00%]

IV.1.5) Авансно плаќање: Не

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари 
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган 
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган 
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство 
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- Документ за регистрирана дејност 
- ДРД 
- Тековна состојба

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

- не се бара

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

-не се бара

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- опис/каталог/техничка книга или сл. на техничките карактеристики на понудената стока кои ги задоволуваат минималните барања дадени во техничките спецификации, 
- договори или потврди за минимум две успешно реализирани испораки во последни пет години за ваков вид на стоки.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

- техничките карактеристики на понудената стока да ги задоволуваат минималните барања дадени во техничките спецификации, 
- да има минимум две успешно реализирани испораки во последните пет години за ваков вид на стоки.

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

 

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество