Објава на мрежа 2014
Објавата влегува во сила од денот на донесувањето, а ке се применува од 15.12.2013, односно од денот на стапување на возниот ред 2013/2014. 
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG