Меморандум за соработка меѓу ЈП МЖ Инфраструктура и Инфракос Косово А.Д
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 00389 2 324 8701
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG