Коридор 8 Куманово-Белјаковци - Презентација
На 18 февруари 2013 години во просториите на ЈП Македонски железници Инфраструктура – Скопје се одржа состанок со претставниците од кратката листа на фирми за супервизија на Железничкиот Коридор VIII – Куманово – Белјаковци.

После одговорите на поставените прашања состанокот беше успешно затворен.

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG