Објава на мрежа за 2018
Posted on 24.Nov.2017
У П А Т С Т В О за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес
Posted on 25.Sep.2017
УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИОТ ПР
Posted on 25.Sep.2017
Објава на мрежа за 2017
Posted on 13.Oct.2016
Објава на мрежа за 2016
Posted on 13.Oct.2016
Колективен Договор
Posted on 16.Jun.2016
ОБЈАВА ПО ПРВ ПАТ бр. 2071/3/2016 за продажба на недвижни ствари (деловен простор) по пат на електронско јавно наддавање
Posted on 10.May.2016
ПРИЈАВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Posted on 10.May.2016
ПРИЈАВА ЗА КУПУВАЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Posted on 26.Apr.2016
ПРИЈАВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Posted on 30.Mar.2016
ОБЈАВА бр. 1405/3/2016
Posted on 30.Mar.2016
Објава на мрежа 2016
Posted on 06.Oct.2015
Објава на мрежа 2015
Posted on 30.Jul.2015
Финансиски извештаи и извештаи на независните ревизори
Posted on 27.Jul.2015
Воз
Posted on 26.Mar.2015
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ ОБЈАВА бр. 288/2/2015
Posted on 09.Mar.2015
Финансиски извештаи и извештаи на независните ревизори
Posted on 28.Jan.2015
Возен Ред 2014/15
Posted on 29.Dec.2014
Објава на мрежа 2015
Posted on 29.Dec.2014
КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Posted on 17.Dec.2014
Објава на мрежа 2015
Posted on 30.Sep.2014
Дополнување на објавата за 2014
Posted on 23.Jan.2014
Објава на мрежа 2014
Posted on 10.Jul.2013
Дополнување на објавата за 2013 г.
Posted on 11.Feb.2013
Објава на мрежа 2013
Posted on 04.Jul.2012
Дополнување на објавата за 2012
Posted on 04.Jul.2012
Измени за 2012
Posted on 23.Jan.2012
Објава 2012
Posted on 12.Jan.2012
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG