БИЛАНСИ 2010
Posted on 23.Jan.2012
Годишен извештај за 2010 за ЈП МЖИ
Posted on 23.Jan.2012
Објава на мрежа 2015
Posted on 29.Dec.2014
ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Posted on 03.Mar.2015
ОБЈАВА бр. 288/2/2015
Posted on 10.Mar.2015
Објава на мрежа 2015
Posted on 30.Jul.2015
Објава на мрежа 2016
Posted on 06.Oct.2015
ispravka na objava
Posted on 15.Dec.2015
ОБЈАВА бр. 1405/3/2016
Posted on 30.Mar.2016
ПРИЈАВА ЗА КУПУВАЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Posted on 26.Apr.2016
ПРИЈАВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Posted on 10.May.2016
ОБЈАВА ПО ПРВ ПАТ бр. 2071/3/2016 за продажба на недвижни ствари (деловен простор) по пат на електронско јавно наддавање
Posted on 10.May.2016
Колективен Договор
Posted on 16.Jun.2016
Конечен извештај на овластениот државен ревизор
Posted on 09.Nov.2017
Обајава на мрежа за 2018
Posted on 24.Nov.2017
Објава на мрежа за 2018
Posted on 24.Nov.2017
Годишен план за јавни набавки за 2018 година
Posted on 16.Jan.2018
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 0038923227903
Телефон: 0038922449610
Адреса: Jordan Mijallkov 50b
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG