Vendimi i Bordit të Infrastrukturës i NPH
Bordi i Infrastruktures i Ndërmarjes Publike të Hekurudhave NPH mori vendim me të cilën programi për organizimin e pushimeve të përkohshme të detyruara është vënë në pritje për një periudhë prej dy muajsh duke filluar nga 01.07.2012 (Vendimi nr. 852/1-1 i 26.06.2012)
Sipas këtij vendimi, të gjithë të punësuarit të cilët janë në pushim përkohësisht të detyruar (të përhershme apo me rotacion) me 01.07.2012 duhet kthehet në punë të rregullt.
INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 00389 2 324 8701
PARTNERËT
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG