Меморандумот предвидува двете компании заеднички да се координираат за побрз и заеднички настап пред меѓународните фондови за изградба на коридорот 8, поточно поврзување на Црното со Јадранското Море со железничка инфраструктура.

Во рамки на овој форум Асани истакна дека Република Mакедонија е крстосница на двата паневропски коридори и тоа Коридорот 10 кој се протега од Р.Србија до Р.Грција со должина од 220км и Коридорот 8 кој кога ке биде целосно изграден ке ги поврзува Црното море преку Македонија со Јадранското море, со должина во Р.Македонија од 310 км.

Македонски железници после повеќе од 30 години ќе добие нова зградата.

Изградбата на Коридорот 8 во железничкиот дел кој треба да ги поврзува Албанија и Македонија која е предвидена да поминува преку Кичево-Струга-Лин и треба да стигне се до Драч во Албанија.

Посетата на почесниот конзул на Македонија во Јапонија Matsatake Matsuda на ЈП МЖ ИНФРАСТРУКТУРА представува почеток за остварување на иницијативата за соработка помеѓу Македонските и Јапонските Железници.

Генерално состојбата на пругите била различна, во смисла на тоа што до 2011 година на пругите не се работело речиси ништо за одржување и поголеми поправки

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG